იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მეფე და დალაქი


ინდოთ მეფე აბანოს იბანებოდა და დალაქი თავსა პარსავდა. რა ყელთან სამართებელი მიიღო, მეფეს უთხრა: შენი ასული შემრთეო. 

გაუკვირდა მეფესა და მიცემას დაჰპირდა. 

გამოვიდა აბანოდამ, ვაზირთა ჰკითხა: ვით შემომდვა ქალის თხოვაო? 

მათ მოახსენეს: ფერხი სალაროსა ზედა სდგმია და მას უთქმევინებიაო. 

მოთხარეს აბანოს ძირი და სულ ოქროთა და ვეცხლითა სავსე იყო.

Related Articles

კომენტარის დამატება

Back to top button