იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მოყვარულნი ცოლ-ქმარნი

იყვნენ ქალაქსა კონსტანტინეპოლისასა ერთი ცოლ-ქმარნი დიდად მოყვარულნი. ქმარი ბაზარში ჯდის სყიდვად რაოდენისა რისამე და თვალაგნა ქალმან ვინმე. იგი მრავალგზის გარს…

Read More »

სულხან-საბა ორბელიანი – აქიმი და ორი სნეული

იყო ერთი მეფე სახელოვანი, მოწყალე და ძლიერი. ჰყვა აქიმი ერთი, რომ სენი უკურნებელი ვერ მოურჩებოდა.  ორი დიდებული დასნეულდა მეფისა სასტიკითა…

Read More »

სულხან-საბა ორბელიანი – იხვი და მყვარი

ერთს მთაში ერთი მომცრო, წვიმის მდგარი გუბე დარჩომილიყო. მივიდა ერთი იხვი, ჩაჯდა და იყოფებოდა.  ერთი მყვარი დაეძმობილა იხვსა და ერთად…

Read More »

სულხან-საბა ორბელიანი – დიდვაჭარი და ტრედი

იყო ბურსას დიდებული ერთი, დიდვაჭარი, მდიდარი, ღვთისმოყვარე, ბედნიერი. რასაც სახლში იდგა, იმ სახლის კედელში ერთი პალო ერჭვა. მოვიდის ერთი ტრედი…

Read More »

სულხან-საბა ორბელიანი – მეფე და მისი შვილი

იყო ერთი მეფე მოსამართლე, მოწყალე და მდიდარი ურიცხვი. დაბერდა და შვილი ჰყვანდა კარგი. მისი მეფობა მას მისცა და უთხრა:  –…

Read More »

სულხან-საბა ორბელიანი – ქორი, იხვი და კაკაბი

ერთმან ქორმან ერთი იხვი შეიპყრა და ჭამა ენება. იხვი ეგრევე უვნებელი ცოცხალი ეპყრა, ზევიდამ მონადირისაგან შეშინებულმან ერთმან კაკაბმან ჩამოუარა. ქორი…

Read More »

სულხან-საბა ორბელიანი – ძაღლები და მგელი

ერთი მძორი იდვა ადგილსა ერთსა. და შვიდი-რვა ძაღლნი ეხვივნენ, სჭამდენ მძორსა და იღრინებოდნენ და შუღლობდენ და კბენდენ ერთმანერთსა. ნახეს მგელი…

Read More »

სულხან-საბა ორბელიანი – სანთლით საძებარი მოურავი

ერთი გლახაკი კაცი გამდიდრებულიყო და მისის შვილისათვის ერთის მდიდრის ქალი ითხოვა. მან მდიდარმან თქვა: უარი უთხრა, დამემტერება, და მივსცე არ…

Read More »

ვეფხიაშვილი (ქართული გვარ – სახელები)

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ვეფხია. 1721 წელს კრწანისში მოიხსენიება მამულა ვეფხიაშვილი. ამავე ძირის გვარებია: ვეფხვაძე, ვეფხაშვილი. საქართველოში 20 ვეფხიაშვილი ცხოვრობს: თელავში…

Read More »

სულხან-საბა ორბელიანი – მავალი გლახაკი

ერთი გლახაკი კაცი გამდიდრებულიყო და მისის შვილისათვის ერთის მდიდრის ქალი ითხოვა. მან მდიდარმან თქვა: უარი უთხრა, დამემტერება, და მივსცე არ…

Read More »
Back to top button