უკვდავების წყაროს იგავი

პოეზია

დავით გურამიშვილი უკვდავების წყაროს იგავი

რომელმან კაცნი, ვითარცა კარავნი, შეგვიმზადისა,ზედ მიადგინა მნათობნი, – ნივთთა ყოველთა მზად ისა,მას ქვეშ ქმნა ვით ბაღ-წალკოტნი, რაშიგაც დავით ხადისა,იგ არს…

Read More »
Back to top button