ფატმანისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა

პოეზია

შოთა რუსთაველი – ვეფხისტყაოსანი: ფატმანისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა

ამა ქალაქსა წესია, დღესა მას ნავროზობასაარცა ვინ ვაჭრობს ვაჭარი, არცა ვინ წავა გზობასა;ყოველნი სწორად დავიწყებთ კაზმასა, ლამაზობასა,დიდსა შეიქმენ მეფენი პურობა-დარბაზობასა.…

Read More »
Back to top button