მითოსს

ლიტერატურა

კონსტანტინე ბრეგაძე(თსუ ასოცირებული პროფესორი) შესავალი XX ს. 20-იან წლებში კონსტანტინე გამსახურდიამ (1893-1975) მოდერნიზმის ეპოქა განსაზღვრა როგორც მითოსს მოკლებული დრო (შდრ.…

Read More »
Back to top button