მეფე და მებაღე

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მეფე და მებაღე

იყო მეფე ერთი და აქვნდა წალკოტი, ვითა ჰშვენოდა.  მოვიდა მებაღე და მოახსენა მეფესა:  – ვარდსა შიგან ბულბულს ბუდე დაუცს.  მეფემ…

Read More »
Back to top button