იაკობ გოგებაშვილი

საკითხავი

იაკობ გოგებაშვილი – წადილი ქართული ენის შევიწროებისა

ქართველობა განმათავისუფლებელ მოძრაობიდან მოელოდა, სხვათა შორის, ქართულის ენის გაფართოებას და განმტკიცებას ყოველს გვარს სასაწვლებელში. მაგრამ, უფლებით მოსილნი პირნი არამც თუ…

Read More »
საკითხავი

იაკობ გოგებაშვილი – წერილები საქართველოდან

წერილი პირველი საქართველო ამჟამად შედგება ორი გუბერნიისაგან – თბილისისა და ქუთგაისის; მისი საზღვრებია: ჩრდილოეთით – კავკასიონის მთები, სამხრეთით – სომხეთის…

Read More »
საკითხავი

იაკობ გოგებაშვილი – წიგნების გამოცემა შეერთებული ძალით

მოგეხსენბათ, რომ ქართულს ენაზედ არც ერთი წმინდა ქართული ნაწარმოები კალმისა, არც ერთი ორიგინალური, თავისებური ქმნილება არ არის დასურათებული, გარდა “ვეფხის-ტყაოსნისა”…

Read More »
საკითხავი

იაკობ გოგებაშვილი – წინააღმდეგობა თუ გაუგებრობა

ვთქვათ თქვენ წარმოსთქვით ამისთანა მსჯელობა: სანდრო ჭკვიანი ვაჟია, მაგრამ ხანდახან სცდება. გულუბრყვილო მსნენელი ამ აზრს ლოგიკური მხრივ კანონიერად ჩასთვლის და…

Read More »
საკითხავი

იაკობ გოგებაშვილი – წინასიტყვაობა ბუნების კარის

აწმდგომი გამოცემისათვის ჩვენ ამ წიგნში ვერ მოვახდინეთ იმდენი ცვლილებანი, რამდენიც საჭიროდ მიგვაჩნდა, ჩვენ გადავათვალიერეთ მთელი წიგნი და შიგა-და-შიგ სტატიები გადავაკეთეთ,…

Read More »
საკითხავი

იაკობ გოგებაშვილი – წინასიტყვაობა დედაენის გამომცემლობისა

ჯეროვანი ახსნა იმ განსაკუთრებული მიზნისა, რომელიც სახელში გვქონდა ამ წიგნის შედგენის დროს, და ვრცელი განვითარებული დარიგება შესახებ მისი ხმარებისა სახალხო…

Read More »
საკითხავი

იაკობ გოგებაშვილი – წკიპურტის ნიმუში

(პასუხად ალ. მირიანაშვილსა) ბ-მა მირიანაშვილმაც ფეხი გამოჰყო, ფარაში გაერია და “დროების” ფურცლებიდგან კენჭი გვესროლა. ეტყობა მას კარგად არ ჰქონდა შენიშნული,…

Read More »
საკითხავი

იაკობ გოგებაშვილი – ხრიკების ხუხულა

სწორედ ღირსეული მოკავშირე აღმოუჩნდა ჩემ წინააღმდეგ ჩვენი სახელოვანი ისტორიკოსს, ბელეტრისტს, კომერსანტ და ყოველ-გვარი მეცნიერების და ოსტატობის აუზს ბ-ნს გიორგი წერეთელსა.…

Read More »
საკითხავი

იაკობ გოგებაშვილი – ჯეჯილის ადვოკატსა

ჯერ ფონს იკითხვენ,მერე წყალში შევლენ.ხალ. ანდაზა ბ-მა დუტუ მეგრელმა ვეებერთელა წერილი გამოჭიმა მას წინედ “ივერიის” ფურცლებზედ ამ სათაურით: ბ-ნი იაკობ…

Read More »
Back to top button