Akaki Bakradze

სხვადასხვა

აკაკი ბაქრაძე – “საქართველო და გარე სამყარო”

(ლექცია უნივერსიტეტში) ყველა დროში ამა თუ იმ საზოგადოებას თავისი მეთაური ფენა ჰყავს. ეს მეთაური ფენა განაპირობებს იმ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, რომელიც…

Read More »
Back to top button