საქართველო

ავსაჯანიშვილთა გვარი

“ავსაჯან” – საკუთარი სახელია კაცისა. გვარსახელი “ავსაჯანიშვილი” წინაპრის სახელიდან მომდინარეობს. გვარსახელითა და გვარმოდენილობით ერთფუძენი და ერთსისხლნი არიან ავსაჯანაშვილები და ავსაჯანიშვილები.…

Read More »

ბურჯანაძეთა გვარი

“ბურჯანაძე” ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მის ფუძეში, ისევე როგორც ქართულ გვარსახელთა უმრავლესობაში, ფიქსირებულია წინაპრის საკუთარი სახელი. როგორც ჩანს, სიტყვა ბურჯიდან, რაც,…

Read More »

გოგორიშვილთა გვარი

“გოგრიშვილი” – ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მისი შემადგენელი ნაწილებია: ფუძე – “გოგორ” და დაბოლოება – “შვილი”. “გოგორა” – ძველი ქართული სიტყვაა.…

Read More »

ჭონიშვილთა გვარი

“ჭონიშვილი” – ხელობა-საქმიანობასთან დაკავშირებული გვარსახელია. “ჭონი” – ქუდებისა და ტყავ-ბეწვეულის მკერავია. თუმცა სიტყვა “ჭონი” ჩასაცმელსაც ნიშნავდა. სააღდგომოდ ჭონაზე დამვლელსაც “ჭონი”…

Read More »

ვისი გორისა ხარ? დალაქიშვილთა გვარი

დალაქი – თმათ აღმპარსველი. დალაქი, დალაქა – საკუთარი სახელი კაცისა. გვარის სახელით “დალაქ”-ფუძისანი არიან: დალაქიები, დალაქბესუაშვილები და დალაქიშვილები. გვარსახელით ერთფუძენი…

Read More »

ვისი გორისა ხარ? ლომთაძეთა გვარი

ლომი – ქართული არაქრისტიანული საკუთარი სახელი კაცისა, ხოლო: ლომა, ლომუა, ლომინ, ლომერ, ლომიტა, ლომნია, ლომსა, ლომთა – იგივე სახელია კნინობით…

Read More »

ვისი გორისა ხარ? ბაქრაძეთა გვარი

ბაქარ – საკუთარი სახელია კაცისა, არაბთა და სპარსთაგან გავრცელებული მთელ აღმოსავლეთსა და საქართველოშიც. გვარის სახელით “ბაქარ”-ფუძისანი არიან: ბაქარაშვილნი – გარე…

Read More »

ვისი გორისა ხარ? ნადირაძეთა გვარი

ნადირი – გარეული მტაცებელი ცხოველი. ნადირ – “რჩეული” სპარსთა ენაზე. ნადირ, ნადირა – საკუთარი სახელი კაცისა, გავრცელებული კავკასიასა და ახლო…

Read More »

ვისი გორისა ხარ? ჭინჭარაულთა გვარი

ჯინჭარა, ჭინჭარა – ძველქართული არაქრისტიანული საკუთარი სახელია კაცისა. გვარის სახელით “ჯინჭარ/ჭინჭარ”-ფუძისანი არიან: ჯინჭარაძენი და ჭინჭრაძენი, ჯინჭარაშვილნი და ჭინჭარაშვილნი, ჯინჭარაულნი და…

Read More »

ვისი გორისა ხარ? ბექაურთა გვარი

ბექა – საკუთარი სახელი კაცისა. გვარის სახელით “ბექ”-ფუძისანი არიან: ბექაიანი – კოლხნი, ბექაძენი – გურულნი, ბექურაიძენი – თუშნი, ბექიშვილნი –…

Read More »
Back to top button