იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – ხარბი გლახაკი

გლახაკი ვინმე იყო უპოვარი ყოვლისაგან ნივთისა.

ეზმანა მას: სამეოცი ცხოვარი ჰყვა და ენება განსყიდვა.

მოვიდა კაცი ერთი და მოსცა თითოსათვის ხუთ-ხუთი კირმანეული. ცხოვარისა პატრონმან ექვს-ექვსი სთხოვა.

შეცილებასა ზედა გაეღვიძა კაცსა მას და სინანული იწყო.

თვალნი ეგრეთვე დაიხუჭნა და ხელი მიუღო ვაჭარსა: ოროლი კირმანეული მომეც, მოგცემო! ანუ ვინღა მისცემდა ვეცხლსა, ანუ ვისღა მიჰყიდდა? 

Related Articles

კომენტარის დამატება

Back to top button