ტარიელისა და ავთანდილისაგან წასლვა ფრიდონისასა

პოეზია

შოთა რუსთაველი – ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისა და ავთანდილისაგან წასლვა ფრიდონისასა

რა გათენდა, გაემართნეს, წაიტანეს ასმათ თანა,ნურადინის ქვეყანამდი შეისვიან მათ უკანა;მუნ ვაჭარმან ოქროს ფასად ცხენი მისცა, არ უძღვანა;ავთანდილ კმა ყოლაოზად, სხვამცა…

Read More »
Back to top button