მოკლებული

  • ლიტერატურა

    (no title)

    კონსტანტინე ბრეგაძე(თსუ ასოცირებული პროფესორი) შესავალი XX ს. 20-იან წლებში კონსტანტინე გამსახურდიამ (1893-1975) მოდერნიზმის ეპოქა განსაზღვრა როგორც მითოსს მოკლებული დრო (შდრ.…

    Read More »
Back to top button