დავით გურამიშვილი

პოეზია

დავით გურამიშვილი უკვდავების წყაროს იგავი

რომელმან კაცნი, ვითარცა კარავნი, შეგვიმზადისა,ზედ მიადგინა მნათობნი, – ნივთთა ყოველთა მზად ისა,მას ქვეშ ქმნა ვით ბაღ-წალკოტნი, რაშიგაც დავით ხადისა,იგ არს…

Read More »
პოეზია

დავით გურამიშვილი მოტქმა ხმითა, თავბოლო ერთი

ვაი, რა კარგი საჩინო რა ავად მიგიჩნიესო!ბოროტისაგან კეთილი შურით ვერ განარჩიესო,მაცხოვნებელი შენ მათი წამწყმენდლად მიგიჩნიესო,დიდება მოთმინებასა შენსა, უფალო იესო! ვაი,…

Read More »
ბიოგრაფია

დავით გურამიშვილი – ბიოგრაფია

დაბადების ადგილი: სოფელი გორის უბანი, საგურამოს თემი. სიჭაბუკე თავის მამულში, საგურამოში გაატარა. შემდეგ მისი ცხოვრება ტრაგიკულად წარიმართა. დაახლოებით 1727-1728 წლებში…

Read More »
პოეზია

დავით გურამიშვილი – დავითიანი

ეს კაცი ასე ილოცავს(ავტოპორტრეტზე წარწერილი ლექსი) ღმერთო, მაჩვენე ყანებიამ სარწყავთ მონაყვანები;ღმერთო, დამასწარ ზაფხულსა,ფქვილს ამ წისქვილზედ დაფქულსა. ყოვლად წმინდაო, დამადევწყლურზედ წამალი…

Read More »
პოეზია

დავით გურამიშვილი – სწავლა მოსწავლეთა

ათთა სახმართა საქმეთა ჩაგონება ყრმათათვის ისმინე, სწავლის მძებნელო! მოყევ დავითის მცნებასა,ჯერ მწარე ჭამე, კვლავ ტკბილი, თუ ეძებ გემოვნებასა;თავს სინანული სჯობია…

Read More »
პოეზია

დავით გურამიშვილი “ზუბოვკა”

ზუბოვკიდამ მომავალმან ვნახე ერთი ქალი,მეტად ტურფა, შვენიერი, მაზე დამრჩა თვალი.შავ თვალ-წარბას, პირად თეთრსა ასხდა შავი ხალი,მისმან ეშხმან დაცამლეწა, შემიმუსრა ძვალი.…

Read More »
Back to top button