ლიტერატურა

გრიგოლ ორბელიანი ნ… დმი

მნათობო! თვით შენ აღმიხსენ, რა მემართების, რასა ვჰგრძნობ,როს გხედავ ვჰწითლდები, რად ვჰკრთები, ვჰშიშობ დავჰხარობ?მაშინ რად ენა სდუმდების, როს შენთან უბნობას…

Read More »

გრიგოლ ორბელიანი მუხამბაზი

მუხამბაზო, რა ტკბილი რამ ხმა ხარო.ჩამჩი-მელქოგინდ მეძინოს, მაინც სულში მიზიხარ!თვალთ ავახელ, ზედ წამწამზედ მიზიხარ! ყმასავითა მე ერთგული შენი ვარ,გინდა მკლავდე,…

Read More »

გრიგოლ ორბელიანი კინტოს სიმღერა

რა გინდა ჩემგან, არ დამეხსნები? ვიწვი, მედება ეშხის ალები! მინდა დაგწყევლო, — ენა არ მომდევს, ვფიქრობ გეჩხუბო — გული არ…

Read More »

გრიგოლ ორბელიანი იმედო, ნუთუ ღმერთი ხარ..

იმედო, ნუთუ ღმერთი ხარ, რომ ფიქრი ყოვლის შენკენ ჰრბის!რომ ჩვენი სოფლად სიცოცხლე უშენოდ არა ნათლდების?შენ გულს უმშვიდებ ნუგეშით ამა სოფლისგან…

Read More »

გრიგოლ ორბელიანი იარალის

ჩემო იარალი, ნეტავი ოდესლხინით აღვსილნი ვჰსხდეთ ველსა მწვანეს,ჩვენებურადა,ძველებურადა,ვსვამდეთ,ვიძახდეთ:იარი-არალი! ჯეირნის მწვადი შიშინითცეცხლზედა დასტრიალებდეს,ყნოსვა დამტკბარი მის სუნით,მადასა განგვიღვიძებდეს. კახურის ღვინით აღვსილიაზარფეშაცა ხელს…

Read More »

გრიგოლ ორბელიანი სადღეგრძელო ანუ, ომის შემდგომ ღამე ლხინი, ერევნის სიახლოვეს

შესწყდა ბინდისას ომი საზარი,დადუმდა არე, სად ჰქუხდა ბრძოლა;გამარჯვებითა მოილხენს ჯარი;ურდო ცეცხლებით განათებულა! აჰა, მთოვარეც ნელიად შუქსა,ვითა ნუგეშსა მოგვფენს საშვებლად;შევექცეთ, ვინც…

Read More »

გრიგოლ ორბელიანი მუხამბაზი

არავისთვის მე დღეს არა მცალიან,სალომესთან სადილად მეძახიან!ამას ვამბობ მე ბეჟანა მკერვალი,ქალებისა ლხინი და თაიგული.შვენებითა, საცა ვინ არს ქებული,მისი კარი ჩემთვის…

Read More »

გრიგოლ ორბელიანი მუხამბაზი

სულით ერთნო, მოლხინენო, აწ შეკრბითთასით, ჯამით, ყანწით, აზარფეშებით!ლხინის სუფრა მოჰფინეთ ყვავილებით;ალავერდა∗ დასვით თარით ნაქებით,ყოჯა ბულბულ ტკბილის ხმით აღუღუნეთ,დიპლიპიტო დაჰკარ-დაარაკუნეთ! ლხინის…

Read More »

გრიგოლ ორბელიანი მოგონება

აჰა ადგილი, აჰა ის არე,სად ხელმწიფობდი მშვენიერებით;ჭალაკი იგი, იგივ მდინარედა გაზაფხული მის ფეროვნებით! საცა შენ იყავ, მუნცა ყვავილნიუმეტეს სუნნელთ აღმოფშვინვიდენ;მზე…

Read More »

გრიგოლ ორბელიანი მისი სახელი კიცხვითა..

მისი სახელი კიცხვითა მარადის იხსენებოდეს,ვინცა საღმრთოსა სიყვარულს მამულისადმი არ ჰგრძნობდეს,და ვინცა მისსა ტყვეობას გულსიგრილითა ჰხედავდესდა მის დახსნისთვის უზრუნველ თვისს სიცოცხლეს…

Read More »
Back to top button