• ლიტერატურა
  პირდაპირი ნათქვამი

  პირდაპირი ნათქვამი

  ვისიმე ნათქვამი შეიძლება გადმოიცეს უცვლელად, სიტყვასიტყვით. ბულბულმა თქვა: „მე არა ვარ მეომარი ფრინველი“. აქ ბულბულის ნათქვამი გადმოცემულია უცვლელად, სიტყვასიტყვით. უცვლელად…

  Read More »
 • ლიტერატურა
  წერტილი

  წერტილი

  დასრულებული თხრობითი წინადადების ბოლოს წერტილი იწერება. მაგ:ქვეყანა დამშვიდდა.ქალი, კაცი და ბავშვი ყველა საქმეს კიდებდა ხელს. წერტილს ვსვამთ შემასმენელიან (მაგ: დაიშალნენ…

  Read More »
 • ლიტერატურა
  სინტაქსი

  სინტაქსი

  სინტაქსი არის გრამატიკის ნაწილი, რომელიც შეისწავლის წინადადებასა და წინადადების წევრებს. სიტყვას ან სიტყვათა ჯგუფს, რომელიც დასრულებულ აზრს გადმოგვცემს წინადადება ჰქვია.…

  Read More »
 • ლიტერატურა
  კითხვის ნიშანი

  კითხვის ნიშანი

  კითხვის ნიშანს ვწერთ კითხვითი წინადადების ბოლოს. მაგ.: რა მოხდა? ვინ მოვიდა? საიდან გაჩნდი აქ?ა) კითხვის ნიშანი დაისმის კითხვის შემცველი დამოკიდებული…

  Read More »
 • ლიტერატურა
  ძახილის ნიშანი

  ძახილის ნიშანი

  ძახილის ნიშანი დაისმის: ძახილის წინადადების ბოლოს. ბრძანებითი წინადადების ბოლოს. მიმართვასთან, როცა ის ცალკეა ხმარებული (მაგ.: ძმებო! ამხანაგებო!) და მაშინაც, როცა…

  Read More »
 • ლიტერატურა
  მრავალწერტილი და ორწერტილი

  მრავალწერტილი და ორწერტილი

  მრავალწერტილი ა) მრავალწერტილი იწერება დაუმთავრებელი აზრის, გაწყვეტილი წინადადების ბოლოს: ჩვენ ხედვად და სმენად უღონონი ვართ და იქ კი… იქ კი…

  Read More »
 • ლიტერატურა
  მძიმე

  მძიმე

  ა) მძიმე დაისმის შერწყმული წინადადების ერთნაირ წევრებს შორის: აივანზე დარჩნენ ბესარიონი, პელაგია და სოლომონი. გოჩას დაღონებული, გაფითრებული, სევდიანი თვალები ზღვისკენ…

  Read More »
 • ლიტერატურა
  წინადადება

  წინადადება

  წინადადება შინაარსის მიხედვით ხუთი სახისაა: თხრობითი, კითხვითი, ძახილის, კითხვა-ძახილისა და ბრძანებითი. თხრობითია წინადადება, რომელიც რაიმეს გადმოგვცემს. თხრობით წინადადებას ვიწყებთ ხმამაღლა…

  Read More »
 • ლიტერატურა
  სიტყვათშეხამება წინადადებაში

  სიტყვათშეხამება წინადადებაში

  წინადადებაში გრამატიკული წესების შესაბამისად შექმნილ სიტყვათა წყვილს სიტყვათშეხამება (სინტაქსური კავშირი, თავისუფალი შესიტყვება) ჰქვია. სამეცნიერო ლიტერატურაში განასხვავებენ სიტყვათშეხამებასა და შესიტყვებას (ა.დავითიანი,…

  Read More »
 • ლიტერატურა
  სიტყვათა შემოკლების წესები და სათაურების მართლწერა

  სიტყვათა შემოკლების წესები და სათაურების მართლწერა

  ქართულ ენაში დამკვიდრებულია სიტყვათა შემოკლების შემდეგი წესები: ადამიანის სახელის გვართან ერთად გამოყენებისას უფრო მისაღებია სახელის ერთი ბგერით წარმოდგენა: კ. გამსახურდია,…

  Read More »
Back to top button